Gegevens Woldzigt t.b.v. status ANBI

Naam:

Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt

RSIN: 811274275

Bezoekadres:

Hoofdstraat 58, 9315 PC Roderwolde

Doelstelling:

Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molen “Woldzigt” te Roderwolde alsook het behouden van het ambacht van olieslaan.

Hoofdlijnen beleidsplan:

 • Behartigen van de belangen met betrekking tot de molen
 • Promoten van de molen als cultureel erfgoed
 • Instandhouden en promoten van de ambachten molenaar en olieslager
 • Draaivaardig (laten) houden van de molen
 • Maalvaardig (laten) houden van de molen
 • Instandhouden van het ambacht molenaar / olieslager
 • Regelmatig (laten) olie slaan en graan malen
 • Openstellen van de molen voor belangstellenden
 • Voorlichting geven aan groepen en individuen
 • nstandhouding en beleving van het (immateriële) erfgoed.
 • Actief bezig blijven met het ontwikkelen van nieuwe educatieve en culturele activiteiten en producten.
 • Opleidingsmolen blijven voor molenaars, molengidsen en lijnolieslagers.

Bestuurders en functie:

 • Oeds Keizer, voorziter
 • Aletta Jongman, secretaris
 • Hans Meijer, penningmeester
 • Dirk Magré, molenzaken
 • Harm Jansen, lid
 • Mans Harms, lid
 • Marjan Schetsberg
 • Marja Mulder, lid
 • Henk Buring, lid

Beloningsbeleid:

Bestuursleden: onbezoldigd, geen vakantiegeld.
Molenaar: is volledig vrijwillig molenaar, onbezoldigd, geen vakantiegeld.

Activiteiten:

 • In seizoen: openstelling donderdag- t/m zaterdagmiddag.
 • Buiten seizoen: openstelling elke eerste zaterdagmiddag van de maand tijdens olieslaan.
 • Demonstratie olieslaan: gehele jaar elke 1e zaterdagmiddag van de maand.
 • Deelname nationale en provinciale molendagen.
 • Deelname Open Monumentendag.
 • Molenexcursie en voorlichting: op afspraak gedurende gehele jaar voor groepen (met name scholieren).
 • Trouwlocatie: op afspraak gedurende gehele jaar.

Visie

Molens vormen een onderdeel van ons nationaal historisch, industrieel en cultureel erfgoed. Het is daarom dat zij de laatste decennia gekoesterd worden. Dat blijkt onder meer uit de sterke positie van belangenverenigingen voor molens. Het heeft tot gevolg dat molens in het hele land gerestaureerd worden, soms zelfs herbouwd en dat er vele vrijwilligers rondom molens actief zijn, op velerlei wijze.

Olie- en korenmolen Woldzigt is, als “late” industriemolen, een verzameling van (voor de tijd van stichting, 1852) nieuwe en moderne technieken. Daarnaast is ze als oliemolen in een haast authentieke staat bewaard gebleven. Dit maakt het mogelijk het bijna verloren gegane ambacht van lijnolieslager nog steeds te beoefenen.

Olie- en korenmolen Woldzigt wil zich in de eerste plaats profileren als een maalvaardige graan- en oliemolen. De molen draait regelmatig, er wordt graan gemalen en op de eerste zaterdag van de maand olie geslagen.

Belangrijk voor Woldzigt is de mogelijkheid om bezoekers te ontvangen en hen de molen te laten ”beleven”; passend bij de monumentale uitstraling van de molen en bijgebouwen en haar plaats in het dorp Roderwolde, de omgeving, de provincie en de stad Groningen.

Activiteiten als De Nationale en Drentse molendag, Monumentendagen etc. worden door de beheerstichting aangegrepen om Woldzigt meer bekendheid te geven. Informatie over alle mogelijkheden en activiteiten staan op de website.

In de linker vleugel is het Nederlands Graanmuseum gevestigd. De vaste collectie geeft een beeld van de geschiedenis van het graan. Elke twee jaar wordt een nieuwe expositie ingericht in een deel van het museum.

Binnen de verantwoordelijkheden en rolverdeling Rondom olie- en korenmolen Woldzigt zijn de volgende partners te onderscheiden:

 • Stichting Het Drents Landschap: als eigenaar van de molen en haar bijgebouwen is Zij eindverantwoordelijk voor onderhoud en instandhouding van het complex
 • Stiching Het Drents Landschap heeft de exploitatie van de molen gedelegeerd aan Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt. Deze stelt zich ten doel de molen draai- en maalvaardig te houden. De beheerstichting heeft een bestuur dat de (financiële) exploitatie van de molen mogelijk maakt.
 • Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt heeft (in samenspraak met Stichting Het Drents Landschap) ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken m.b.t. de molen een beheerder
 • Stichting olie- en korenmolen Woldzigt heeft ten behoeve van haar activiteiten de beschikking over een aantal vrijwilligers die behulpzaam zijn bij het uitvoeren van die activiteiten.
 • Een laatste, belangrijke partner zijn de donateurs en in mindere mate de sponsoren die het (mede) mogelijk maken activiteiten te laten plaats vinden.

Financiële verantwoording:

Klik hier: financieel jaarverslag 2023 pdf

Jaarverslag secretariaat.

Jaarverslag 2019 van de secretaris (goedgekeurd in de Algemeen Bestuursvergadering van maart 2020): 2019 jaarverslag olie-en korenmolen Woldzigt